Arısüt Hukuk

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının belli bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Tanımdan da anlaşılabileceği üzere, sigortanın ortaya çıkabilmesi için gerekli olan şart maddi sonuç doğuran tehlikelerin mevcudiyetidir. Dolayısıyla rizikonun varlığı sigorta için ön şart niteliğindedir.

Sigortacılıkta Tahkim

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla 14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu'nun 30 uncu maddesi ile kurulmuştur.

Sigorta Tahkim Sistemi, zorunlu sigorta branşları hariç olmak üzere sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlık yaşanması halinde uyuşmazlık konusuna ilişkin sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanılır.

Zorunlu sigortalarda ise kuruluşun Komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın başvuru yapılabilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olan sigorta kuruluşlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.sigortatahkim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=91

Sigorta Tahkim Komisyonunun işleyişi ve kurumsal yapısı 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun 30. Maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte düzenlenmiştir.

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5684&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5684&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Trafik kazaları nedeniyle oluşan maddi, manevi ve bedeni zararların tazmini başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Maddi  hasarlı trafik kazaları sonrasında talep edilebilecek tazminatlardan genel olarak bahsetmek gerekirse;

Hasar bedeli ya da hasar farkı tazminatı, kazalı araçta oluşan teknik nitelikteki zararın giderilmesi ile onarım giderlerine ilişkindir. Bu anlamda, aracın kullanıma hazır eski haline giderilmesi için yapılan tamir ve parça değişimi giderlerini kapsamaktadır.

Değer kaybı bedeli tazminatı, kaza yapan ve onarılan bir aracın değerindeki düşüşe “araç değer kaybı” denilmektedir. Yargıtay, araç değer kaybını şu şekilde tanımlamaktadır; “Değer kaybı zararı, aracın olay tarihindeki hasar değeriyle hasarı giderildikten sonra (tamir edilmiş hali ile) edeceği değer arasındaki farktan ibarettir.”

Araç Mahrumiyet Bedeli, kaza sonrası aracın bakım ve onarım gördüğü süre boyunca talep edilen tazminatları ifade etmektedir.

Kazanç kaybı, ticari amaçlarla kullanılan araçların kaza sonucu tamirde geçirdiği süre boyunca kullanılamaması veya işletilememesi sebebiyle yaşanan maddi kayıptır.

Kusur değişimi, trafik kazaları sonucu kazaya karışan taraflara verilen kusur oranlarına adli trafik bilirkişilerince gerekli itirazların yapılarak doğru kusur oranı ile tazminat taleplerinin yapılmasını ifade etmektedir.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları neticesinde oluşabilecek tazminatlardan bahsetmek gerekirse;

Bedensel zarar kavramı, bir trafik kazası veya iş kazası sonucunda vücut bütünlüğünde meydana gelen maluliyeti ifade etmektedir. Trafik sonucunda malul kalan kişi; maddi ve manevi anlamda kayıplar yaşamakta olup, bu kaybın telafisi için kanunen öngörülen maddi ve manevi tazminat kalemlerini talep edebilmektedir. Maddi tazminat olarak talep edilebilecek olan bedensel zarar kalemleri; sürekli iş göremezlik sebebiyle yaşanan  işgücü ve kazanç kaybı, geçici iş göremezlik sebebiyle yaşanan işgücü ve kazanç kaybı, tedavi ve iyileştirme giderleri ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardır.

Trafik kazası veya iş kazası sonucunda kişinin ölümü halinde ise, ölüm sebebiyle ölenin desteğinden yoksun kalan kişi, kanunen öngörülen maddi ve manevi tazminat kalemlerini talep edebilmektedir. Maddi tazminat olarak talep edilebilecek olan zarar kalemleri destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze giderleri ve ölüm kazanın hemen sonrasında gerçekleşmemişse bu süreçteki tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından/yitirilmesinden doğan kayıplardır.

Arısüt Hukuk Grubu olarak maddi hasarlı ya da ölümlü/yaralamalı trafik kazaları sonucunda oluşan  tüm zararların tazminine ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Sıkça Sorulan
Sorular

 • Tahkim başvurusu nasıl yapılır?
  Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilmek için öncelikle sigorta şirketine yazılı olarak başvuru yapılması zorunludur. Bu başvuruya sigorta şirketi olumsuz bir cevap verir veya hiçbir cevap vermezse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir.
 • Kimler tahkim başvurusunda bulunabilir?
  Tahkim komisyonuna başvurabilmek için uyuşmazlığın daha önce mahkeme , Tüketici Hakem Heyeti ya da kanundaki haller nedeniyle tahkime intikal etmemiş olması gerekmektedir. Bu gibi durumların dışında sigorta ettiren kişiler ya da sigortadan fayda sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler , üye sigorta şirketleri hakkında tahkim başvurusunda bulunabilirler.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunun bir süresi var mıdır?
  Maddi hasarlı trafik kazalarında olayın gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tahkim komisyonuna başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan başvurular ne kadar sürede sonuçlanır?
  Başvurunun hakeme iletildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde dosyanın sonuçlandırılması kanuni bir zorunluluktur.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna hangi konular için başvuruda bulunulabilir?
  Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için ( hasar bedeli, değer kaybı bedeli , kazanç kaybı vb.) başvuruda bulunmanız mümkündür.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru sonrasında dava açılabilir mi?
  Uyuşmazlık tutarı 15.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak 15.000 TL’nin üzerinde olan uyuşmazlıklarda kararın bildiriminden itibaren on gün içinde komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. Ayrıca uyuşmazlık tutarı 238.731,00 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı da temyiz yoluna başvuru yapılabilir. Bu miktarın altındaki uyuşmazlıklara ilişkin itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.
 • Hangi durumlarda değer kaybı bedelini talep edebilirim?
  Karışmış olduğunuz maddi hasarlı trafik kazalarında %100 kusurlu olmanız dışında , karşı aracın trafik sigortacısından aracınızın uğramış olduğu değer kaybı bedelini talep edebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Kurumsal Referanslarımız

;

Bir uzmandan bilgi
almak için lütfen

Bize Ulaşın